English version


Nederlandse versie

 

Coaching

 

Wat is coaching bij A/I/M ?

Coaching is een manier van leren. Het speciale van coaching is dat dit binnen je huidige werkpraktijk gebeurt door middel van zelfbeoordeling en zelfreflectie. Met een coach kijk je naar de manier waarop je gewend bent om werk aan te pakken en te benaderen. Hierdoor leer je naar jezelf kijken binnen je eigen taken en daardoor vergroot je je competenties.

A/I/M is gespecialiseerd in informatie architecturen. Ons gaat het er vooral om dat inhoudelijke en procesmatig problemen in de uitoefening van je functie met jou door te nemen. Dit doe je door besprekingen met de coach voor te bereiden, te houden en te evalueren.

 

Hoe werkt coaching bij A/I/M?

A/I/M coaches doen vooral ook een beroep op door jou nog te ontwikkelen competenties. Het is onze ervaring dat je het meest leert als je net even een andere weg bewandelt dan je tot nu toe gedaan hebt. Deze weg moet dan natuurlijk wel een goed alternatief zijn en een beter resultaat opleveren.

Behaalde resultaten zijn voor jou de graadmeter waartegen je je eigen rendement kan afzetten. A/I/M reikt je daarbij de nodige expertise aan over architecturen en over veranderkunde zodat je zelf de nodige positieve effecten ervaart. Je vakmatig handelen zal daardoor direct positief beinvloed worden, waardoor je motivatie om meer te leren toeneemt.

Het "leerkundig benoemen" van je toegenomen kwalificaties kun je dan weer aan ons overlaten. We evalueren alleen door jou zelf aan de realiteit getoetste en ondernomen acties, die onder je eigen verantwoordelijkheid in je eigen organisatie zijn uitgevoerd. Dit levert, zo is onze ervaring, een uitzonderlijk hoog rendement op.

 

Wat kun je leren door coaching van A/I/M?

De leereffecten die je met coaching kunt behalen liggen in het kennen, het kunnen en het zijn.

Het kennen heeft te maken met cognitieve- en beroepsprofiel-georiŽnteerde vaardigheden die je opdoet. Een principal architect staat je daarbij met raad en daad terzijde.

Het kunnen betreft vooral je strategische- en sociale interventiemogelijkheden. De manier van gebruik en je inschattingsvermogen van de effecten zijn relevant binnen je functioneren.

Bij het zijn gaat het vooral om je attitude en om de mate waarin je in staat bent om te veranderen. Ben je bijvoorbeeld in staat om je aan te passen aan veranderende eisen? En hoeveel gedragsalternatieven heb je dan voorhanden?

Voor ons is vooral belangrijk dat je je eigen leer- en adaptie-vermogen in kaart hebt gebracht en dat je eigen blokkades op dit terrein herkent. Dit stelt je in staat om op een veranderende omgeving te reageren door je kennen, kunnen en zijn te transponeren naar de nieuwe situatie.

 

Wanneer is coaching mogelijk?

Om aan een coachingstraject van A/I/M deel te kunnen nemen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je dient werkzaam te zijn als informatie architect of in een vergelijkbare functie.
  2. Je kennisniveau is minimaal dat van een junior architect.
  3. Inbreng uit het architectuurtraject.
  4. Resultaten van het gesprek kunnen benut worden in het architectuurtraject
  5. Je dient voldoende tijd te investeren in de voorbereiding, de organisatie, de implementatie en de evaluatie van het leren
  6. Je dient de doelstellingen en normen, zoals hierboven verwoord, te onderschrijven.
  7. Je dient een groei in competentie bij jezelf na te streven

Hoe ziet een coachingstraject eruit bij A/I/M?

Coaching bestaat uit een traject van intake, de coaching zelf en een eindevaluatie.

Tijdens een intake kunnen assessment-instrumenten ingezet worden. Verder wordt geinventariseerd wat je eigen wensen rond opleiding zijn en er wordt een scan van het lopende architectuurtraject in je organisatie gemaakt. Daarna krijg je een advies t.a.v. de ontwikkeling van je competentie.

Na een intake worden er afspraken gepland om de met je afgesproken doelstellingen te behalen. Elke afspraak houdt een gesprek in. Belangrijk daarbij zijn de voorbereiding van dat gesprek, de evaluaties die van je gevraagd zullen worden en de tussentijdse monitoring van de voortgang van het beoogde leerproces.

Coachingstrajecten worden in 3 of in 6 maandscontracten afgenomen. Tijdens deze trajecten zal met wisselende intensiteit gewerkt worden, al naar gelang je wensen en mogelijkheden. Deze intensiteit zal vanzelfsprekend ook afhangen van de omvang van de werkzaamheden in het lopende architectuurtraject.

 

Waarom is er coaching ontstaan?

Coaching is een manier van opleiden waarin de eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal staat. Inbreng vanuit de eigen werkplek en over het eigen functioneren wordt geconfronteerd met expertise uit het vakgebied en de uitdaging tot verandering.

Deze manier van opleiden is een antwoord op de vraag vanuit de markt. Was het vroeger zo dat vooral de taakgerichtheid in het centrum stond, nu neigt men er veel meer toe de niet-taakgebonden kwalificaties als de kern van het beroepshandelen te zien. Dit komt omdat de beroepspraktijk zelf zo sterk aan het veranderen is.

Vooral de snelle technologische ontwikkelingen, die beroepen veel kennisintensiever maken, zijn daar debet aan. Maar ook de veranderingen in de afzetmarkten, die nieuwe vormen van organisatie van het werk veroorzaken, vragen grote aanpassingen. Organisaties proberen beter in te spelen op grotere onzekerheden door mensen langer aan zich te binden. Om langer werknemer te kunnen zijn vragen zij van mensen dat zij flexibeler zijn en mee kunnen groeien met de ontwikkelingen van het bedrijf.

Deze nieuwe eisen verandert het opleidingsvak. Niet langer wordt puur taakgericht opgeleid, steeds meer is het de groei van competentie die de aandacht krijgt. Door de kennisverwerking onder de loep te nemen leert iemand slimmer zijn vermogens in te zetten. Dit voor zichzelf en voor de organisatie waarin hij of zij werkt.

Coaching is een vorm van opleiden die uitstekend past in deze veranderende situatie.

 

 

Heeft U vragen, stelt u ze gerust. Wij beantwoorden ze graag!

 


Copyright 1996 - A/I/M bv.

Laatste aanpassingen: 11 november 2001

Architectuur, Informatie & Management b.v.
Postbus 85142, 3009 MC Rotterdam
Fax: 084-223 95 44
Mobiel: 06-533 22 595

 

RealTracker