English version


Nederlandse versie

Steven's artikelen en presentaties (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

6 januari 2000: NGI als marktmeester van IT-professies

Door: Chris Nap. Verschenen in AutomatiseringGids nr.1

Het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) wil de marktmeester van de IT-professies worden. NGI-bestuursleden Melief en Van Dijk willen via gilden en universele beroepsprofielen de professionalisering van de ICT-beroepsgroepen een impuls geven.

Het doet nog steeds een beetje pijn dat de NGI nooit is uitgenodigd mee te denken in de Taskforce ’Werken aan ICT’, het door minister Jorritsma ingestelde adviescollege dat ideeën moest aanreiken om het tekort aan IT’ers op te lossen. Het ongevraagd door het NGI bij de Taskforce ingediende plan werd aanvankelijk door de dames en heren van tafel geveegd. Maar er gloort hoop. Volgens bestuurders Melief en Van Dijk ziet het ernaar uit dat het voorstel ’via de achterdeur’ alsnog zal worden uitgevoerd als de elfde ambitie van deze ’Taskforce Risseeuw’.

De toekomst van het NGI, de grootste beroepsorganisatie voor IT’ers, staat ter discussie. Leden roepen op ’de koers te verleggen nu het nog kan’. ’Moet de hele vereniging maar worden opgeheven, of moeten de actieve delen zelfstandig verder onder de paraplu van een nieuwe federatie met andere organisaties?’, staat in het strategische voorstel ’NGI 2000’.

Deze maand wordt er aan de hand van vier scenario’s verder gepraat over de toekomst van het NGI. Welk organisatiemodel of welke strategie die discussie ook oplevert, voor voorzitter Bert Melief en secretaris Arjan van Dijk staat vast dat hun beroepsprofielenproject hoe dan ook moet worden uitgevoerd. Het moet volgens de heren in elk geval mogelijk zijn de verwarring rond de beroepsprofielen te verkleinen.

Professionalisering
Bij zijn beroepsprofielenproject werkt NGIsamen met de VRI (Nederlandse Vereniging van Registerinformatici) in de federatie Spits. Samen hebben ze de Taskforce Professionalisering (TFP) opgericht.

Van Dijk: „De TFP gaat zich inzetten voor de harmonisatie van ICT-beroepsprofielen, zodat beroepsbeoefenaars, bedrijfsleven, onderwijsveld en overheid met hetzelfde begrippenkader over dezelfde functies kunnen praten.”

Dat kan volgens NGI-secretaris Van Dijk het beste via zogeheten ’gilden’ lopen. „Een gilde is een groep van IT’ers die hetzelfde beroep beoefenen. De laatste tijd zie je al van die gilden ontstaan, voorbeelden zijn de beëdigde informatici van NVBI en de informatiearchitecten van het GIA (Genootschap van Informatiearchitecten). Binnen de gilden is de kennis aanwezig voor het bepalen van de eisen aan opleiding, werkervaring, competenties en permanente scholing. Op termijn zal het moeten leiden tot een systeem van kwaliteitsgaranties en certificeringen.”

Het IP-HOB (Informatica Platform Hoger Onderwijs en Bedrijfsleven) en het HBO-I-platform hebben zich inmiddels achter het initiatief geschaard. Deze maand wordt besloten of en hoeveel subsidie het ministerie van Economische Zaken voor het project uittrekt.

Continue conferentie
Volgens Melief moet het systeem van beroepsprofielen zo worden ingericht dat snel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in functies. „Het systeem moet met de tijd meegaan en daarom streven we ernaar een soort ’continue conferentie’ met alle gesprekspartners op te zetten. De ’Taskforce van Risseeuw’ is in eerste instantie voorbij gegaan aan het belang van eenduidige beroepsprofielen. Dat heeft ook te maken met het relatief hoge niveau van de mensen die in de werkgroep zitting hadden. Omdat er al van veel kanten aan beroepsprofielen en opleidingsprofielen wordt gewerkt, heeft de ’Taskforce Risseeuw’ zich er niet over gebogen. Als elfde ambitie zal het project nu alsnog worden uitgevoerd.”

De volgende stap voor de NGI zal zijn zich te manifesteren als toezichthouder op de verschillende gilden. De bestuursleden spreken in dit verband over de functie van marktmeester. Melief: „De gilden en het kwaliteitssysteem voor beroepsbeoefenaars moeten een belangrijk onderdeel van de nieuwe NGI-strategie worden. Mogelijk kan het marktmeesterschap van de NGI worden wat de Wegenwacht voor de ANWB is. Veel mensen zijn lid van de ANWB om gebruik te kunnen maken van enkele unieke diensten, zoals de Wegenwacht.”

Wervingskracht
Drie jaar geleden, toen het huidige NGI-bestuur aantrad, troffen Melief en Van Dijk een vastgelopen cultuur aan. Melief: „De afdelingen en de regio’s wachtten af wat het hoofdbestuur voorstelde. Die term ’hoofdbestuur’ is typerend voor de cultuur binnen de vereniging. Zelf hebben we het over het landelijk bestuur.”

Het nieuwe bestuur stelde zich een aanzienlijke groei ten doel van het ledenaantal van het NGI. Arjan van Dijk: „Het is ons echter niet gelukt 10 procent van de 150.000 tot 180.000 Nederlandse informatici binnen NGI-geledingen te hebben. De vereniging heeft onvoldoende wervingskracht.”

Discussie
Voor de bestuursleden was het niet halen van die doelstelling aanleiding om een discussie over de toekomst van het NGI te beginnen. Melief: „Die discussie is nu gaande. De in de strategienota ’NGI 2000’ geschetste scenario’s worden verder uitgewerkt.” Straks kunnen leden kiezen uit het ANWB-model, het huidige NGI-model in een nieuw jasje of het virtuele model, waarbij de vereniging vooral een netwerkfunctie krijgt. Een optie is ook het Engelse model, naar voorbeeld van de British Computer Society. Iedere IT’er wordt min of meer automatisch lid, zonder dat hij hiervoor contributie moet betalen. Melief weet nu al dat als er op de oude voet wordt voortgegaan, hij geen voorzitter van het NGI zal blijven.

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: